กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ค.บ. ศษ.ม.
เจ้าหน้าที่

นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ