กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถิรกร รัชตะทองไชย วท.บ.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางลัคณา หาระโคตร ป.กศ.สูง
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ค.บ.
เจ้าหน้าที่

นายอิศรา ปงผาบ ค.บ. ค.ม.
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ